Vì cuộc đời đáng sống To Balance

công danh sự nghiệp vẻ vang,

vì bình an hạnh phúc lâu dài,

 vì hòa bình và tiến bộ:

 

Yên bình tạo cân bằng và thảnh thơi,
  cân bằng và thảnh thơi mang lại tĩnh tâm và thư giản

(Tschuang-tse)